ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 1
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Член-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов


Автобиография на член-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов – директор и завеждащ секция „Социална философия” към Института за философски изследвания към БАН


Публикации:

ПОТРЕБНОСТ ОТ ДИСКУСИЯ ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ И МЕХАНИЗМИТЕ ЗА НАУЧНА ОЦЕНКА
В: Оценката в науката. Отг. ред. и съст. Васил Проданов, Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2007. с. 11-15.

БЪЛГАРСКАТА НАУКА И ПРЕХОДЪТ
В: сп. Наука, 2008, № 5, с. 3-8.

ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПАРАДОКСИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛНИ ОБЩНОСТИ
В: сп. Наука, 2005, № 5, с. 10-14.