ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Организаторите                                                         Работна програма  |  Панел 4
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Организационен комитет
  Андрей Иванов Нончев


Контакти: 02/ 971 3000/151; 0888 721717
andrey.nonchev@gmail.com
www.csd.bg
Академичен статус: доцент (2009)
доктор по икономика (2005)
Институционален
статус:
  • УНСС, катедра „Икономическа социология”, доцент
  • Център за изследване на демокрацията, директор „Социологическа     програма”
Членство в
професионални
институции:
  • Българска Социологическа Асоциация, член на Управителния съвет     (2009- );
  • Международна Социологическа Асоциация, ИК „Социална стратификация и     мобилност”;
Научни интереси:   • миграционни процеси и политики, интеграция на имигранти, бежанци и     търсещи убежище;
  • мониторинг и оценка на публични политики и програми;
  • корупция и скрита икономика, публично-частни квази пазари;
  • методология на емпиричните изследвания;
  • качествени методи в емпиричните изследвания;
  • методи на социално оценяване.
Основни
публикации:
Монографии:
  • Нончев, А. (2009) Публично-частни квазипазари. Унив. Изд. „Стопанство”,     София, 2009. стр. 261.
  • Нончев, А. (2009) Мониторинг и оценка на публични политики и     програми. Учебно-методическо ръководство. Първа част. Център за     изследване на демокрацията, София, 2009. стр. 110.
  • Нончев, А. (2007) Причини за отпадане на децата от училище в     България. Научен редактор и съавтор. УНИЦЕФ, София, 2007. стр. 120.

Статии и доклади:
  • Нончев, А. (2010) Отношението към чужденците: европейски варианти     на (не) толерантността (в съавторство със Светла Енчева). В:     Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ по     Европейско социално изследване (ESS) 2006/2009, под ред. на проф.     Николай Тилкиджиев. Изд. „Изток-Запад”, София, 2010.
  • Нончев, А. (2010) Икономическа интеграция и национална идентичност.     В: Устойчиво развитие и многообразие. Изд. „Икопис”, София, 2010.
  • Нончев, А. (2008) Емпирични изследвания на недекларирания труд:     възможности и предизвикателства пред публичните политики.     Доклад пред научна конференция „Качество на публичните политики     (Ангажираност на социалните учени)”, Институт “Отворено общество” –     София и Българска социологическа асоциация. (7 март 2008 г.)
  • Nonchev, А. (2006) Corruption in Bulgaria and South-East Europe: the     Proliferation of Corruption among Citizens and Business. In: South East     Europe Review for Labour and Social Affairs. Quarterly of the Hans-Bockler     Foundation, vol.9, number 2, 2006. pp.97-109.


Към началото на документа
Начало