ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Организаторите                                                         Работна програма  |  Панел 6
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Организационен комитет
  Катя Михайлова


Контакти: 02/ 870 55 54
katiajivkova@yahoo.com
Академичен статус: доктор (2006)
главен асистент (2006)
Институционален
статус:
  • УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации”, главен асистент
Членство в
професионални
институции:
  • ECREA (European Communication Research and Education Association     (2009- );
Научни интереси:   • теория на медиите и аудиториите: индустриални и социални медии; масова     аудитория; аудиторията като производител и консуматор;
  • социология и регулация на медиите: медиите като социални институции     (обществени и търговски медии); функции на медиите в обществото;     трансформация на медиите и обществата;
  • социология на детството: социален контекст за развитието на детето;     социализация на децата; функции на медиите в развитието на детето;     трансформации на детството; виртуално детство.
Основни
публикации:
Статии и доклади:
  • Михайлова, К. (2010) Кибернасилието сред деца: проявления и     теоретизация на нов социален проблем. В: сп. „Начално образование”,     бр. 1/2010., 14-24 стр.
  • Михайлова, К. (2009) Телевизията в развитието на детето. В: сп.     „Начално образование”, бр. 5, 2009. стр. 3-13.
  • Михайлова, К. (2008) Алтернативи за защита на детската     телевизионна аудитория в рамката на медийната регулация. В: сп.     “Икономически алтернативи”, бр. 6, 2008. стр. 139-153.
  • Михайлова, К. (2008) Достъп и участие на медийните аудитории в     дигиталното комуникационно пространство. В: сб. доклади от     конференция на БСУ, „Икономика на знанието: нови перспективи за     развитието на висшето образование”. т. 1, Бургас, 2008. стр. 42-50.
  • Mihailova, K. (2009) The Generation Gap in the Bulgarian Network Society. In:     Sapio, B. at all (eds.). The Good, The Bad and The Challenging. Conference     Proceedings. Vol. 2, 2009. pp. 1009-1018.
  • Mihailova, K. (2008) Serving the Vulnerable Audiences: The New Role for the     PSB in the Broadband Information Society. In: Urban A., B. Sapio, T. Turk. COST     Action 298 – Digital Television: Linking Users, Markets and Policies. 2008. pp.     186-195.


Към началото на документа
Начало