ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панелистите                                                                                               Панел 6
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Панелист
  Проф. д-р Владимир Игнатовски


Контакти: 02/ 953 31 32
Академичен статус: доктор на изкуствознанието
Институционален
статус:
  • НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, професор
Научни интереси:   • Филмова теория;
  • Теория на масмедиа;
  • Зрелищни изкуства.
Основни
публикации:
  • Игнатовски, Вл. Как попкорнът измести фъстъците или раждането на      звука в киното. под печат.
  • Игнатовски, Вл. Копие или модел. Изразните средства на нямото кино.      2009.
  • Игнатовски, Вл. Времепространство или хронотопът в нямото кино.      2009.
  • Игнатовски, Вл. Картини от светлина. Теорията на нямото кино. 2008.
  • Игнатовски, Вл. Кой живее в електронната къща. 2005.
  • Игнатовски, Вл. Електронната Геновева. 2001.