Събития

4, 5 ноември 2011
Седма национална конференция по етика на тема:
"Етиката в българската наука"
Университет за национално и световно стопанство
катедра „Политическа икономия”
секция „Философия”

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН
секция „Култура, ценности и морал”


организират

под патронажа на ректора на УНСС, проф. д-р Б. Борисов

на 4 – 5 ноември 2011 г.
в Голяма конферентна зала на УНСС


СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

на тема:

ЕТИКАТА В БЪЛГАРСКАТА НАУКА       Целта на конференцията е да се подложат на анализ и дискусия основните етически проблеми в българската наука, образованието и академичната среда; да се разкрие ролята на моралния регулатор за промяната и поддържането на българската наука в ситуацията на радикални промени на икономическата система през последните две десетилетия; да се потърсят възможности за оптимизиране на научните общности, подобряване качеството на научните изследвания и издигане статута на българската наука. Темата на конференцията е особено актуална днес, във времето на световната икономическа криза, която задълбочава съществуващите проблеми в науката. Още повече са етическите проблеми и конфликти, разтърсващи българската наука, изправена не само пред глобалните предизвикателства, но и пред свои проблеми. Преструктурирането на Българската академия на науките, структурните промени в академичното пространство, промените в нормативната база в академичното образование и в науката създават напрежение и пораждат социални рискове и морални конфликти, изискват нови решения, акцентират върху етическата гледна точка.


       За постигането на поставената цел ще се дискутира по следните групи проблеми:

1. Влияние на науката и научната общност върху обществото (човечеството). Етически проблеми в глобален и локален аспект. Специфика на етическите проблеми, следващи от различните типове науки – хуманитарни, социални, природни, технически, медицина, фундаментални, приложни и т.н.
2. Отговорности на научната общност и на учения - за развитието на науката, общественото благо, обществения интерес, образованието, прогреса, предотвратяването на социални заплахи. Социална отговорност. Основателни ли са претенциите на учените (особено от хуманитарните и социалните науки) да са морални съдници на обществото и да задават етическите стандарти. Моралните отговорности на българските учени.
3. Основни ценности на научната общност: истина, свобода, хуманизъм, отговорност, честност, лоялност, справедливост, добросъвестност, колегиалност, доверие, съмнение, критичност, обективност, оригиналност.
4. Моралните качества в науката. Необходими морални качества за научната дейност и ролята им за професионализма на учения и ефективността на труда му.
5. Етически конфликти в науката. Типични етически конфликти за световната и за българската наука. Предотвратяване на конфликти. Решаване на конфликти.
6. Регулиране на науката - кой може и кой трябва да регулира. Саморегулация - ролята на моралния регулатор и етическите стандарти в науката, в научните общности и в научното изследване. Добри практики на етическо регулиране в науката - страни от ЕС, САЩ, др. – и възможности за адаптирането им в нашите условия. Външна регулация и контрол на науката (държава, право, политика). Администриране на науката – органи за управление на науката и научните организации, установяване на скала на научните степени и звания и ред за придобиването им, класифициране на науките по области и специалности, учредяване на награди. Етически проблеми на акредитацията в науката. Етически аспекти на съвместяването на саморегулация и на външна регулация в науката.
7. Професионална етика на учените. „Правила на играта”; „добра практика”; етично поведение. Научните отношения - отношенията между самите учени; отношенията с другите заинтересовани страни (работодатели, спонсори, поръчители, издатели, клиенти, студенти, обекти на изследване или дейност); отношенията с обществото. Научните колективи – етически проблеми на колективните изследвания, резултати, публикации, отговорности.
8. Научните дискусии – етически стандарти и отклонения.
9. Научните продукти - публикации (стандарти, традиции, отклонения); авторски права (съавторство, отговорности, цитиране).
10.Научната оценка – етически проблеми при оценяването на научно произведение, проект, дейност, резултат, развитие. Етически проблеми на научното рецензиране в България – научни съвети, факултетни съвети, академични съвети, научни журита. Признание в науката – приемане, признаване, налагане, авторитет. Отдаване на заслуги в науката – утвърдени добри практики.
11.Академична етика. Етически проблеми на академичното общуване, управление, администриране. Отношенията: между преподаватели, студенти – преподаватели; докторанти – научни ръководители; администрация – студенти – преподаватели.
12.Изследователска етика – общи и специфични етически стандарти на научните изследвания. Особености и етически проблеми на различните изследвания – теоретични, социологически, психологически, естественонаучни, клинични.
13.Спонсориране в науката – допустимо ли е „който плаща” да определя всичко. Научна дейност, свързана с проекти по различни програми – етически проблеми.
14.БАН – специфични етически проблеми и предизвикателства.
15.Недопустими практики в науката – плагиатство, възползване, нехайство, небрежност, измама, нагаждане, злоупотреба, фалшификация, част от истината, конфликт на интереси, корупция, псевдонаука и т.н. Търсене на начини за недопускане, преодоляване, откриване, санкциониране.
16.Етически кодекси. Използването на кодекси в научните общности; силни и слаби страни; усъвършенстване. Място на етическите комисии в научния живот.
17.Науката в ситуацията на обща криза. Науката – резултат и противодействие на кризата Кризисните процеси в българската наука. Отражение на кризисните процеси върху моралните ценности на учените и върху научните резултати.
18.Интернет като модерно етическо предизвикателство пред световната и българската наука.
19.Специфични проблеми на науката в България. Маргинализация на науката, декласация на учените, разбиване на научни общности, противопоставяне, оцеляване, реформи. Политизация на обществото и на науката. Бюрократизиране на науката. Етически проблеми на различните научни общности и на взаимоотношенията между общностите. Научни общности с най-голям срив на етически стандарти. Има ли връзка между качеството на научните изследвания и етическите стандарти на учените. Плагиатството – изключително остър проблем за българската наука. Съюз на учените в България – състояние, очаквания, възможности в етически контекст.
20.Закон за развитието на академичния състав в Република България, Закон за висшето образование, Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав – етически проблеми, свързани с тяхното прилагане.

       Етическите проблеми в науката не са запазена територия за етиците, а са обединяващ фактор за всички, свързани с науката във всичките й сфери, области, аспекти – както за създателите, така и за потребителите, а също – за разпространителите на знание. Конференцията е добър повод да се срещнат хора, свързани с различни научни области, както и хора, свързани с науката по различни начини – учени, преподаватели, студенти, докторанти, администратори, експерти, издатели.


       Уважаеми колеги,
       Заповядайте да представите своите проблеми или решения на проблеми!
       Нека заедно да поставим началото на една важна и отговорна дискусия в търсенето на път за оптимизирането на научната дейност.

       Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в тематичен сборник.

       Продължителността на докладите трябва да бъде до 15 мин.

       Заявки за участие в конференцията с тема и кратко резюме от половин страница се подават до 1 октомври 2011 г. на: etika.nauka2011@gmail.com

       До 15 октомври 2011 г. ще Ви информираме за приетите заявки.       Националните конференции по етика са една добра традиция и се провеждат от 2004 г. по следните тематични направления:
       1. Етиката в България – вчера, днес и утре – 2004 г.
       2. Моралът в българската политика – 2005 г.
       3. Морал и социализация на децата и младежта в България – 2006 г.
       4. Етиката в българското здравеопазване – 2007 г.
       5. Моралът в българските медии – 2008 г.
       6. Етиката в българската икономика – 2009 г.
       7. Етиката в българската наука – 2011 г.


       Организационен комитет на националната конференция „Етиката в българската наука”:
       Чл.кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов, УНСС
       Доц. д-р Валентина Драмалиева – секция „Философия”, УНСС
       Доц. д-р Емилия Маринова – секция „Култура, ценности и морал”, ИИОЗ - БАН


       За въпроси можете да се обръщате към:
       • Искра Василева – тел. 987 67 26
       • секция „Философия”, УНСС – тел. 8195/322
       • секция „Култура, ценности и морал”, ИИОЗ – БАН – тел. 987 67 26