ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Организаторите                                                         Работна програма  |  Панел 2
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

  Организационен комитет
  Маргарита Николаева Атанасова


Контакти: 02/ 8195 310
m.atanassova@premium-bg.com
Академичен статус: Доцент по икономика (1999)
Доктор по икономика (1985)
Институционален
статус:
  • УНСС, катедра „Човешки ресурси и социална защита”, доцент
Членство в
професионални
институции:
  • Българска организация за управление и развитие на човешките ресурси
Научни интереси:   • управление на човешките ресурси;
  • икономика на труда;
  • обучение и развитие на човешките ресурси;
  • анализ и проектиране на системи за управление на човешки ресурси;
  • заетост и пазар на труда.
Основни
публикации:
  • Атанасова, М., Шопов, Д. (2009) Управление на човешките ресурси –     първа част. Второ основно преработено и допълнено издание. Изд.     „Тракия-М”, С., 2009.
  • Атанасова, М. (2008) Знанието и развитието на човешките ресурси в     организацията. В: сп. „Панорама на труда”, бр. 8-9, 2008.
  • Атанасова, М. (2008) Развитие на човешките ресурси в малките и     средните предприятия – възможности и предизвикателства. В:     Гъвкавост и сигурност на заетостта в малките и средните     предприятия в България. ИК „Шанс”, С., 2008.
  • Атанасова, М., Шопов, Д., Близнаков, Й., Евгениев, Г. (2004) Терминологичен     речник по управление на човешките ресурси. Уни. Изд. „Стопанство”, С.,     2004.
  • Атанасова, М., Шопов, Д. (2003) Управление на човешките ресурси –     втора част. Изд. „Тракия-М”, 2003.
  • Atanasova, M., Vladimirova, К. (2010) Employers’ and Employees’ Attitudes to     Flexible Employment: Results of an SME Empirical Survey in Bulgaria. In:     Transformations in Labour: Social Security and Social Dialogue. CIELA, Sofia,     2010.
  • Атанасова, М. (2009) Гъвкава заетост и възможности за развитие на     човешките ресурси в МСП. Гъвкава заетост в Европа – състояние,     тенденции, практики. В: Гъвкавост и управление на човешките ресурси     при кризи. Изд. „Сиела”, С., 2009.
  • Атанасова, М. (2009) Европейските политики за интеграция на     имигрантите и предизвикателствата пред българската политика и     практика. В: Интеграция на имигрантите. Изд. „Софтрейд”, С., 2009.
  • Атанасова, М. (2005) Промените в заетостта и тяхното влияние върху     политиките по равенство на половете. В: Времето за труд и     условията на труд. Уни. Изд. „Стопанство”, С., 2005.
  • Атанасова, М., Шопов, Д., Евгениев, Г., Близнаков, Й., Каменов, Д., Зоева, М.,     Стефанов, Н. (2002) Наръчник по управление на човешките ресурси. ИК     „Труд и право”, С., 2002.


Към началото на документа
Начало